Programul Prima Casă

De la începutul Programului Prima Casă şi până la data de 31.12.2013 au fost emise în total peste 106.256 garanţii pentru finanțări accesate în valoare de cca. 4.009 milioane euro.

Pentru anul 2014 este disponibil un plafon de garantare de aproximativ 2.083 milioane lei, ce include atat suplimentarea de 1.200 milioane lei aprobata prin HG nr.5 in data de 13.01.2014, cat si sumele neutilizate/nealocate din 2013 in valoare de cca. 883 milioane lei.

Din acest plafon cca. 495 milioane lei sunt destinati pentru achiziţia locuinţelor construite de Agenţia Naţionalǎ pentru Locuinţe (ANL).

Plafonul de garantare pentru anul 2014 poate fi utilizat numai pentru credite acordate în moneda naţională. 

 

Informaţii generale despre Programul Prima Casă

 

• Plafonul maxim al creditului garantat de stat este de:

O 60.000 euro, echivalent lei – pentru o locuinţă veche

O 70.000 euro, echivalent lei – pentru o locuinţă nouă

O 75.000 de euro, echivalent lei – pentru o locuinţă colectivă construită de la zero!

 

 ATENȚIE.

Dacă locuinţa pe care doriţi să o achiziţionaţi este mai scumpă, va trebui să suportaţi diferenţa de bani.

• Avansul este de 5% din valoarea imobilului, iar comisionul către Fondul de Garantare este de 0,49% pe an.

• Dobânda la creditele în lei este maximum ROBOR la trei luni + 2,5%.

 

Statul nu va mai garanta integral creditele – băncile participante îşi vor asuma în proporţie de 50% riscul de nerambursare a creditelor acordate.

 

Ce locuinţe pot fi achiziţionate?

• locuinţe finalizate, destinate achiziţionării, inclusiv cele construite şi date în exploatare prin programele derulate de A.N.L.

• locuinţe nefinalizate, aflate în diverse faze de construcţie, destinate achiziţionării după finalizare, inclusiv cele construite prin programele derulate de A.N.L.

• locuinţe noi, destinate achiziţionării după finalizare, inclusiv cele construite prin programele derulate de A.N.L.

 

Prima Casă vă permite să vă construiţi propria casă. Este vorba despre:

• locuinţe care urmează să se construiască de către beneficiari individuali, inclusiv cele care se construiesc prin programele derulate de A.N.L.

• locuinţe care urmează să se construiască prin asociaţii fără personalitate juridică constituite de minimum doi beneficiari.

Condiţia obligatorie este ca terenul pe care se construieşte locuinţa colectivă să fie în proprietatea a cel puţin unuia dintre membrii asociaţiei.

 

Vreţi să ştiţi dacă puteţi cumpăra sau construi o casă prin programul Prima Casă? Iată care sunt criteriile de eligibilitate:

• dacă deţineţi o locuinţă cu o suprafaţă utilă mai mică de 50 mp puteţi accesa un credit ipotecar garantat de stat pentru a cumpăra o locuinţă cu o suprafaţă mai mare;

• dacă deţineţi cote părţi dintr-o locuinţă puteţi beneficia de credite garantate de stat pentru a achiziţiona diferenţa de cote-părţi;

• aveţi dreptul să achiziţionaţi, în cadrul Programului, o singură locuinţă finalizată, aflată pe teritoriul României, înscrisă în cartea funciară în condiţiile legii; la fel, puteţi construi doar o casă, singur sau împreună cu alte persoane, respectând reglementările în vigoare referitoare la programul Prima Casă;

• trebuie să dispuneţi de un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie a locuinţei şi/sau care acoperă diferenţa dintre preţul de achiziţie a locuinţei rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare şi finanţarea garantată;

• trebuie să constituiţi un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu trei rate de dobândă, valabil pe întreaga durată a finanţării;

• trebuie să păstraţi locuinţa achiziţionată cel puţin 5 ani de la data dobândirii;

• trebuie să asiguraţi locuinţa achiziţionată împotriva tuturor riscurilor şi să desemnaţi statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, ca beneficiar al poliţei de asigurare, pe toată durata finanţării.

 

Programul de Guvernare 2013-2016

Acest Program apare într-un moment istoric şi se bazează pe conlucrarea mai multor forţe politice, în scopul realizării unei Românii Puternice. Soluţia pe care o susţinem este aceea de a întări instituţiile statului, de a aduce bunăstare, corectitudine şi bun-simţ. O Românie puternică are ca scop relansarea economiei şi susţinerea clasei de mijloc, înseamnă dreptate socială şi sprijin pentru românii afectaţi de criză, înseamnă instituţii corecte şi drepte, înseamnă un stat puternic, cu şanse în lumea care se schimbă sub ochii noştri.

Elaborarea prezentului Program de Guvernare a ţinut cont de o serie de factori care creează premisele de evoluţie a României pentru următorii patru ani. Este vorba despre situaţia economică dificilă din Uniunea Europeană – cel mai important partener comercial al nostru – despre aşteptările populaţiei şi votul categoric exprimat pe 9 decembrie, despre angajamentele pe care România şi le-a asumat în faţa partenerilor săi europeni şi euroatlantici, precum şi despre realitatea economică şi socială din ţară. Toate acestea impun o abordare responsabilă a actului de guvernare, care să servească intereselor imediate ale cetăţenilor, dar şi obiectivelor pe termen mediu şi lung ale societăţii româneşti.

Evaluarea obiectivă a realităţii economice şi sociale din ţară relevă că România se află în acest moment pe drumul cel bun al dezvoltării sustenabile, deşi se confruntă în continuare cu efectele unei crize economice gestionate deficitar până în 2012. Astfel, s-a reparat o parte din nedreptăţile comise de guvernările PDL, în ultimele 7 luni s-a țintit în mod direct către rezolvarea dezechilibrelor sociale, guvernarea a devenit mult mai preocupată de problemele reale ale populaţiei iar mediul economic a primit semnale favorabile din partea Guvernului. Totuşi, anii în care austeritatea a fost singura politică implementată şi-au spus cuvântul, iar îndreptarea tuturor erorilor comise începând din 2009 şi până în primăvara lui 2012 necesită o acţiune susţinută, de lungă durată.

În acest context, guvernul îşi propune să continue lucrurile bune începute în ultimele şapte luni. Obiectivul central constă în realizarea unui echilibru corect între consolidarea fiscală sustenabilă şi relansarea economică, între economic şi social, între nevoia unui stat puternic şi reducerea risipei din banul public. În acest sens, vom promova un set coerent de politici macroeconomice menite să susţină mediul de afaceri, să refacă atractivitatea investiţională a României, să conducă la crearea de noi locuri de muncă şi să ofere o evoluţie favorabilă nivelului de trai al populaţiei.

Programul de guvernare reflectă şi în acelaşi timp armonizează o serie de principii ce fundamentează guvernarea europeană: prudenţa macroeconomică şi responsabilitatea fiscal-bugetară, respectarea dreptului fiecăruia la muncă decentă, bine plătită, la oportunităţi egale şi protecţie împotriva nedreptăţii şi discriminării, combaterea sărăciei prin crearea locurilor de muncă şi şanse egale pentru cei din mediul rural; principiul flexicurităţii, ce asigură convergenţa între legislaţia muncii, politicile active de ocupare şi bunăstarea socială a unei forţe de muncă flexibile; principiul reducerii decalajelor ce despart România de ţările avansate din Uniunea Europeană, inclusiv prin preluarea solutiilor europene; principiul protejării şi încurajării familiei, ceea ce înseamnă acces la locuinţe decente, la educaţie şi sănătate de calitate, la infrastructuri şi comunicaţii moderne, la mediu sănătos, la timp liber.

Acest Program de guvernare este expresia unei viziuni privind viitorul României ca stat puternic si va fi sustinut de o strategie nationala de dezvoltare pe termen mediu si lung. El nu se reduce la obiective şi măsuri sectoriale, ci conţine un proiect de societate menit să refacă spiritul comunitar, să întărească solidaritatea şi să repună instituţiile statului pe noi baze contractuale. Propunem aşadar o bună guvernare, care să redea românilor speranţa, demnitatea şi mândria de a trăi în ţara lor.

Pentru a întări instituţiile statului, pentru a creşte eficienţa lor funcţională şi a reface relaţia cu cetăţenii este esenţial ca sistemul instituţional să intre cu prioritate într-un proces de reconfigurare. Revizuirea Constituţiei este un demers ce nu poate fi amânat. Obiectivul revizuirii constituţionale constă în (re)câştigarea încrederii cetăţenilor în instituţiile statului prin garantarea unui comportament predictibil şi stabil al puterii instituţionalizate. Miza acestui demers constă în consolidarea democraţiei româneşti. Legea fundamentală ar trebui să clarifice atribuţiile şi raporturile dintre principalele autorităţi publice și, foarte important, să realizeze funcția integratoare. Raportarea la Constituție și la valorile sale trebuie să devină liantul care unește cetățenii români în cadrul statului. De asemenea, din procesul de regândire a arhitecturii instituţionale nu poate să lipsească legislaţia electorală. Armonizarea actelor normative în materie şi integrarea lor în cadrul unui Cod electoral, expresie a unei abordări consensuale la nivelul clasei politice şi a consultării cu societatea civilă reprezintă unul dintre obiectivele majore ale guvernării. Este important ca legea electorală să genereze predictibilitate cu privire la sistemul de partide, asigurând un cadru unitar de competiţie pentru partidele politice.

Principiul echilibrului între politicile de consolidare fiscală, susţinerea mediului economic şi imperativul protecţiei şi solidarităţii sociale este unul dintre fundamentele Programului de guvernare. Societatea românească are nevoie în continuare de o guvernare care să urmeze modelul social european, care a dovedit că este aproape de oameni, că poate introduce mai multă justiţie socială şi că poate oferi o direcţie de evoluţie spre dezvoltarea durabilă.

Un alt principiu pe care se întemeiază prezentul Program de guvernare este cel al respectului faţă de Opoziţie. Sistemul politic românesc are nevoie de o opoziţie închegată şi activă, cu care Guvernul să poată dialoga în momentul adoptării unor decizii majore pentru societate. România nu poate continua pe linia conflictului şi a dezbinării. O Guvernare responsabila promoveaza dialogul, construcţia şi stabilitatea.
De asemenea, dialogul cu opoziţia va fi dublat de dialogul social. Transparenta si deschiderea spre partenerii sociali şi consultarea societăţii civile reprezintă constante ale actului de guvernare. Ele vor asigura o bază solidă de susţinere a iniţiativelor şi măsurilor Guvernului întărind angajamentul acestuia pentru respectarea principiilor bunei guvernări: transparenţă, responsabilitate, participare cetăţenească.
Plecând de la cateva principii, pe care le-am sustinut si in ultimele 7 luni, dar si in perioada de campanie electorala, guvernarea 2013-2016 va începe construcţia unei Românii puternice, care să însemne prosperitate, bunăstare şi corectitudine.

 

Respectăm regulile statului de drept şi drepturile individuale, aşa cum sunt ele prevăzute în Constituţie. Guvernarea este promotorul legalităţii.
Respectăm angajamentele asumate cu partenerii externi ai României – Comisia Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială – urmărind obţinerea unei creşteri economice inclusive, distribuite echilibrat în rândul populaţiei, prin implementarea reformelor structurale care să permită creşterea competitivităţii economiei româneşti.
Aplicăm o nouă viziune pentru România: dezvoltare economică şi coeziune socială. Relansarea ia locul stagnării, fără a neglija continuarea procesului de consolidare fiscală.
Considerăm că îmbunătăţirea semnificativă şi imediată a gradului de absorbţie a fondurilor structurale reprezintă o condiţie esenţială pentru asigurarea creşterii economice sustenabile şi limitarea datoriei externe.
Sprijinim libertatea econimică, iniţiativa privată şi competiţia corectă, căi eficiente de combatere a sărăciei.
Garantăm proprietatea si sprijinim acumularea corecta de capital.
Banii publici trebuie folosiţi eficient, avuţia naţională trebuie protejată, şi declarăm război evaziunii fiscale.
Accelerarea reformelor structurale si mobilizarea rezervelor interne mari de eficienta vor ajuta economia romaneasca sa-si fructifice potentialul de crestere economica.
Susţinem dezvoltarea unei economii competitive, a industriei româneşti şi a unei agriculturi moderne, care să ofere românilor locuri de muncă stabile şi bine plătite.
Promovăm politici sociale sustenabile care să ofere accesul liber şi egal la educaţie şi la sănătate şi care să asigure cetăţenilor români o viaţă demnă.
Spunem oamenilor adevărul şi lucrăm împreună.
Nu promitem mai mult decât putem face. Vrem să redăm românilor speranţa şi încrederea.
Construim o guvernare axată pe transparenţă, competenţă şi cinste; cu alt model de guvernare, cu alte standarde; cu profesionişti si competenta.
Nu vom putea continua fără o reformare politică. Aceasta înseamnă o Constituţie îmbunătăţită, un Parlament legitim şi credibil.
România trebuie să-şi recapete locul demn pe care îl merită printre statele lumii, ca partener respectat în Uniunea Europeană.

Acest program este creat pentru o constructie pe minim 4 ani, o constructie puternica, progresista, de viitor, bazata pe valorile libertatii, corectitudinii, dreptatii si responsabilitatii. In ultimele 7 luni, ne-am tinut de cuvant. Am inceput sa reparam nedreptatile si vom continua sa lucram pentru a construi o Romanie puternica.